Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

24 υποτροφίες σε Ηπειρώτες από το κληροδότημα «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»

Προκήρυξη διαγωνισμού σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ» για την χορήγηση εικοσιτεσσάρων (24) υποτροφιών εσωτερικού για το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 με την ακόλουθη κατανομή:
-Τέσσερεις (4) υποτροφίες σε μαθητές ή μαθήτριες των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Κόνιτσας με βαθμό απολυτηρίου Γ τάξης Γυμνασίου ή αποδεικτικού σπουδών προηγούμενης τάξης «άριστα» ή «πολύ καλά».
- Τέσσερεις (4) υποτροφίες σε φοιτητές ή φοιτήτριες Ανωτάτης Εκπ/σης Τεχνολογικού Τομέα, οι οποίοι κατάγονται από την Ήπειρο και έχουν βαθμό απολυτηρίου από τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «άριστα» ή «πολύ καλά».
- Δεκαέξι (16) υποτροφίες σε φοιτητές ή φοιτήτριες Ανωτάτης Εκπ/σης Πανεπιστημιακού Τομέα, οι οποίοι κατάγονται από την Ήπειρο και έχουν βαθμό απολυτηρίου από τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «άριστα» ή «πολύ καλά».
Σε περίπτωση ισοβαθμίας της 2ης και 3ης κατηγορίας των διαγωνιζομένων, θα προηγηθούν στον πίνακα επιτυχόντων οι έχοντες βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «άριστα» και θα ακολουθήσουν οι έχοντες βαθμό «πολύ καλά». Σε περιπτώσεις δε που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με βαθμό «άριστα» ή «πολύ καλά», θα διενεργείται δημόσια κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα στις 2 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00 σε κτήριο που θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και από Εξεταστική Επιτροπή.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Διαχ/σης και Μισθ/σίας, Γραφείο Κληροδοτημάτων (αρ. γραφείου 2045 2ος όροφος), το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού, δηλ. μέχρι και τις 12 Ιανουαρίου 2011 και να αναφέρουν υποχρεωτικά, το ΕΠΑ.Λ ή την ΕΠΑ.Σ ή τη Σχολή και το Τμήμα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που φοιτούν, τη δέσμη στην οποία ανήκαν ή την κατεύθυνση σπουδών και το αντίστοιχα εξεταζόμενο μάθημα, την ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν, τη διεύθυνση κατοικίας τους και το τηλέφωνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: