Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Πως πρέπει να λειτουργήσουν οι σχολές του ΤΕΙ Ηπείρου


Τι ακριβώς προβλέπει η πρόταση του προέδρου ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΚΙΚΑ

Στην Άρτα να υπάρξουν τρεις αυτόνομες σχολές
Η ΣΤΕΦ, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα σπουδών
Α) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (μετονομασία του Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης)
Β) Ηλεκτρονικής (νέο)
Γ) Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (νέο)
Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Η ΣΤΕΓ, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα σπουδών
Α) Φυτικής Παραγωγής
Β) Ζωικής Παραγωγής και Τροφίμων
Γ) Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Ανθοκομίας
Δ) Ιχθυοκομίας και Αλιείας
Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Η Σχολή Μουσικών Σπουδών, η οποία θα περιλαμβάνει
το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (ως έχει) με την ανάπτυξη και άλλου προγράμματος σπουδών.
Στη σχολή θα εισάγονται 120 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Ειδικότερα για την Άρτα
Σε διεθνές επίπεδο, διαπιστώνεται ότι η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας ακολουθείται από ελάττωση του αριθμού των τμημάτων με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τον αγροτικό τομέα. Στην Ελλάδα, σαφώς και δεν υπάρχει τέτοια τάση, καθώς εδώ και δέκα χρόνια τα αντίστοιχα τμήματα διπλασιάζονται. Ακολουθήθηκε λοιπόν μια λανθασμένη πολιτική. Είναι γεγονός ότι η συνέχιση της τάσης αυτής περαιτέρω πρόκειται να οδηγήσει σε πλήρη απαξίωση των πτυχιούχων και κατά συνέπεια και των ίδιων των τμημάτων, τα οποία και δεν θα έχουν την δυνατότητα προσέλκυσης φοιτητών.
Τα γνωστικά αντικείμενα όμως των τμημάτων που έχουν οι Σχολές του ΤΕΙ Ηπείρου δένουν με την παραγωγική διαδικασία της Περιφέρειας που εδράζονται. Η μεγαλύτερη παραγωγή χοιρινού κρέατος, βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Άρτας – Πρέβεζας. Και τα Τμήματα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής στηρίζουν επιστημονικά την πλειοψηφία των παραγωγικών φορέων της Ηπείρου.
Από την άλλη πλευρά υφίσταται πρόβλημα προσέλκυσης σπουδαστών. Κατά συνέπεια καθίστανται αναγκαία νέα διευρυμένα γνωστικά αντικείμενα, με την εξασφάλιση της Διεπιστημονικότητας και με παράπλευρες άλλες ενέργειες, που κρίνονται άκρως απαραίτητες όπως η ανανέωση των περιεχομένων σπουδών και ο ανασχεδιασμός ειδικοτήτων, προκειμένου να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικά και να διαδραματίζουν τον σημαντικό τους μέχρι σήμερα ρόλο της επιστημονικής στήριξης του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα της Ηπείρου.
Πέρα τούτων, τα οφέλη από μια τέτοια κίνηση, θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε α) την καλύτερη αξιοποίηση του μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού των τμημάτων β) στη διεύρυνση του επιστημονικού αντικειμένου γ) στην ύπαρξη νέων ειδικοτήτων και επαγγελματικών πεδίων, γεγονός που θα βελτιώσει την ελκυστικότητα προς τους φοιτητές.
Η μεταφορά του τμήματος Ιχθυοκομίας και Αλιείας, θα συντελέσει στη συγκρότηση μεγαλύτερης και δυναμικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτή η πρόταση θα καταστήσει και πιο θελκτική τη Σχολή, καθώς αφενός κανένα γνωστικό αντικείμενο του τμήματος δεν εξαφανίζεται, αλλά αντιθέτως μέσω ανανεωμένων προγραμμάτων Σπουδών μπορεί να υπάρξει μία νέα προοπτική.
Η Ήπειρος είναι μια ακριτική περιοχή με τεράστιο φυσικό πλούτο, η οποία παραμελήθηκε ιδιαιτέρως και κατατάσσεται σήμερα στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ε.Ε.. Η ανώτατη εκπαίδευση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως πρωτογενές μέγεθος που τονώνει την τοπική ζήτηση, αλλά και ως προσδιοριστικός παράγοντας που διαμορφώνει το ανθρώπινο κεφάλαιο (γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες) που απαιτείται σε μια σύγχρονη οικονομία, που θέλει να επενδύσει στην γνώση και την καινοτομία.
Στα πλαίσια αυτής της συλλογιστικής, καθίσταται αναγκαία η σύσταση Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με έδρα την Άρτα, η οποία θα απευθύνεται στην κάλυψη ενός κενού που υπάρχει στην Περιφέρεια της Ηπείρου, Σχολής για τη σύγχρονη Τεχνολογία, για την οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
Η νεοσύστατη ΣΤΕΦ θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, το οποίο ήδη λειτουργεί στη ΣΔΟ, το νεοσύστατο τμήμα Ηλεκτρονικής και το απαραίτητο στην ελληνική αγορά Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών και Επιστημονικών Οργάνων.
Η Ηλεκτρονική αποτελεί γνωστικό αντικείμενο με ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αναφέρεται σε τεχνολογίες αιχμής, και εστιάζεται στις σύγχρονες ανάγκες της Περιφέρειάς μας.
Η Σχολή αυτή αποτελεί ολοκληρωμένη Ακαδημαϊκή Κοινότητα, εξασφαλίζει Διεπιστημονικότητα, επενδύει στη Γνώση και την Καινοτομία και οι αμφίδρομες επιδράσεις των γνωστικών αντικειμένων, πληροφορικής, ηλεκτρονικής και τηλεματικής δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, όπως ιατρικά και επιστημονικά όργανα. Μια τέτοια Σχολή, με αυτούς τους συγκεκριμένους στόχους, είναι σίγουρο ότι θα διασφαλίσει το ρόλο που πρέπει να πληροί ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Παράλληλα, θα θέσει τις προϋποθέσεις για την αποκέντρωση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος και θα συμβάλλει στην άρση των περιφερειακών ανισοτήτων, μέσω της δημιουργίας υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού.

******

Στην Πρέβεζα να υπάρξει μια αυτόνομη σχολή
Η ΣΔΟ, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα σπουδών
Α) Λογιστικής (ως έχει)
Β) Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο (ως έχει)
Γ) Διοίκησης Επιχειρήσεων (Συγχώνευση των δυο τμημάτων της ΣΔΟ, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής)
Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Ειδικότερα στην Πρέβεζα
Ήδη υπάρχει απόφαση Γ.Σ. του ΤΕΙ Ηπείρου, που εγκρίνει τη μεταφορά της έδρας της ΣΔΟ στην Πρέβεζα, όπου λειτουργούν τα ισχυρότερα και ανταγωνιστικότερα τμήματα της Σχολής. Με τη συγχώνευση των δυο τμημάτων και τη μεταφορά στην Πρέβεζα, ισχυροποιείται περαιτέρω, ολοκληρώνεται Ακαδημαϊκά, διασφαλίζεται η Διεπιστημονικότητα και μπορεί να ανταπεξέλθει υπό καλύτερες προϋποθέσεις στην ανταγωνιστική εκπαιδευτική αγορά παροχής υπηρεσιών.

*******

Στην Ηγουμενίτσα προτείνω ως μοναδική βιώσιμη πρόταση να επιδιωχθεί η δημιουργία Σχολής Ξένων Γλωσσών και Επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή προτείνω να παραμείνει το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο (ως έχει) και έναν νέο κύκλο σπουδών.
Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

******

Στα Ιωάννινα να υπάρξει μια σχολή
Η ΣΕΥΠ, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα σπουδών
Α) Λογοθεραπείας
Β) Νοσηλευτικής
Γ) Βρεφονηπιοκομίας.
Δ) Οπτικής και Οπτομετρίας (νέο)
Στη σχολή θα εισάγονται 300 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: